انواع آرد کامل غلات (wholemeal flour)

آرد کامل آردی است که حاوی تمام اجزاء دانه یعنی اندوسپرم، جوانه و سَبوس باشد و به واسطه غنی بودن از مواد مغذی در پایین آوردن کلسترول بد خون، جلوگیری از چاقی، کاهش خطر بیماری های قلبی، سکته مغزی و کنترل دیابت نوع ۲ بسیار مؤثر است. در آرد سفید بواسطه حذف بخش اعظم سَبوس و جوانه دانه، طی فرایند آسیابانی ارزش تغذیه ای بشدت دچار اُفت خواهد شد! انواع آرد کامل اَرکازه در آسیاب اختصاصی کارخانه و با حفظ تمام اجزاء دانه تولید می شود.

آرد کامل گندم

آرد کامل گندم

Wholemeal Wheat Flour

Weight: 25kg

آرد کامل جو ارکازه

آرد کامل جو

Wholemeal Barley Flour

Weight: 25kg

آرد کامل جو دوسر ارکازه

آرد کامل جو دوسر (یولاف)

Wholemeal Oat Flour

Weight: 25kg

آرد کامل چاودار ارکازه

آرد کامل چاودار

Wholemeal Rye Flour

Weight: 25kg